تذکری از سوی کارکنان سایت
May 31, 2016, 9:15 pm
See Website for other company locations.
Logo -

PoliLingua.com

Localization services

Established in 2002
ProZ.com member since Sep 2012

Polilingua

بازگشت به فهرست برون سپاران
دسترسی شما به این سابقه بلوبرد محدود شده است. برای دسترسی کامل، لطفاً یکی از گزینه های پرداخت زیر را انتخاب کنید.

عضویت ProZ.com
اعضا ProZ.com از حق دسترسی کامل به کلیه سوابق بلوبرد برخوردار می باشند. این شامل دسترسی کامل به مشخصات تماس برون سپار، امتیازات LWA، و سایر نظرات درج شده در ورودی امتیاز برون سپار است. اعضا ProZ.com همچنین می توانند تقاضانامه های خود را برای برون سپارانی که از مترجمان آزاد تقاضانامه می پذیرند، ارسال کنند.


امتیاز براونیز
امتیازات براونیز بر اساس شیوه های مختلف مشارکت در سایت قابل کسب هستند. افراد غیر عضو باید برای مشاهده هر سابقه 50 امتیاز براونیز هزینه کنند. (زمانی که این امتیاز را هزینه کردید، سابقه مذکور (شامل LWA و نظرات) به طور دائمی در دسترس شما خواهد بود.)

برای کسب امتیاز براونیز باید ثبت نام کرده باشید.

پرداخت از کیف پول ProZ.com
این امکان نیز وجود دارد که با سپرده کردن مبالغ ناچیز نقدی در "کیف پول" ProZ.com از آن برای استفاده از برخی حقوق مخصوص اعضا در موقع کار با سایت بهره گیرید. هزینه مشاهده یک سابقه بلوبرد 50 سنت دلار می باشد. )زمانی که این امتیاز را هزینه کردید، سابقه مذکور (شامل LWA و نظرات) به طور دائمی در دسترس شما خواهد بود.)
برای استفاده از کیف پول باید ثبت نام کرده باشید.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
4.8 364 entries
Past 12 months:
5 158 entries


خلاصه ورودی های امتیاز

تاریخ ارائه دهنده خدمات Service provider کودوز - براونیز نظر LWA تمایل به همکاری مجدد
Aug 16
دسترسی محدود شده است
220 - 3169
5
Aug 16
دسترسی محدود شده است
44 - 300
5
Aug 16
دسترسی محدود شده است
223 - 2090
5
Aug 14
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Aug 10
دسترسی محدود شده است
72 - 443
5
Aug 9
دسترسی محدود شده است
151 - 921
5
Aug 2
دسترسی محدود شده است
68 - 2185
5
Aug 1
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Jul 31
دسترسی محدود شده است
0 - 490
5
Jul 31
دسترسی محدود شده است
4 - 300
5
Jul 27
دسترسی محدود شده است
153 - 743
5
Jul 27
دسترسی محدود شده است
0 - 4028
5
Jul 26
دسترسی محدود شده است
528 - 3687
5
Jul 25
دسترسی محدود شده است
67 - 2718
5
Jul 21
دسترسی محدود شده است
0 - 4030
5
Jul 13
دسترسی محدود شده است
15 - 422
5
Jul 13
دسترسی محدود شده است
0 - 350
5
Jul 13
دسترسی محدود شده است
35 - 65
5
Jul 13
دسترسی محدود شده است
63 - 303
5
Jul 12
دسترسی محدود شده است
58 - 445
5
Jul 11
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Jul 7
دسترسی محدود شده است
36 - 668
5
Jul 6
دسترسی محدود شده است
31 - 330
5
Jul 4
دسترسی محدود شده است
0 - 250
5
Jul 4
دسترسی محدود شده است
8 - 606
5
Jun 30
دسترسی محدود شده است
52 - 9335
5
Jun 28
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Jun 26
دسترسی محدود شده است
592 - 4581
5
Jun 24
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Jun 23
دسترسی محدود شده است
0 - 315
5
Jun 14
دسترسی محدود شده است
0 - 508
5
Jun 10
دسترسی محدود شده است
26 - 423
5
Jun 8
دسترسی محدود شده است
166 - 6489
5
Jun 7
دسترسی محدود شده است
72 - 1028
5
Jun 7
دسترسی محدود شده است
0 - 350
5
Jun 7
دسترسی محدود شده است
0 - 300
4
Jun 2
دسترسی محدود شده است
320 - 350
5
May 31
دسترسی محدود شده است
0 - 135
5
May 31
دسترسی محدود شده است
0 - 372
5
May 31
دسترسی محدود شده است
272 - 230
5
May 23
دسترسی محدود شده است
0 - 4986
5
May 23
دسترسی محدود شده است
11 - 311
5
May 22
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
May 18
دسترسی محدود شده است
1212 - 1534
5
May 17
دسترسی محدود شده است
38 - 465
5
May 16
دسترسی محدود شده است
44 - 1388
5
May 15
دسترسی محدود شده است
316 - 220
5
May 12
دسترسی محدود شده است
64 - 1586
5
May 11
دسترسی محدود شده است
8 - 623
5
May 11
دسترسی محدود شده است
28 - 179
5
May 10
دسترسی محدود شده است
8 - 563
4
May 10
دسترسی محدود شده است
0 - 678
5
May 2
دسترسی محدود شده است
0 - 403
5
May 2
دسترسی محدود شده است
2718 - 571
5
May 2
دسترسی محدود شده است
0 - 471
5
Apr 27
دسترسی محدود شده است
64 - 690
5
Apr 26
دسترسی محدود شده است
81 - 1384
5
Apr 25
دسترسی محدود شده است
16 - 422
5
Apr 25
دسترسی محدود شده است
43 - 593
5
Apr 21
دسترسی محدود شده است
118 - 3729
4
Apr 13
دسترسی محدود شده است
4 - 384
5
Apr 10
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Apr 9
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Apr 4
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Mar 31
دسترسی محدود شده است
8 - 366
5
Mar 30
دسترسی محدود شده است
0 - 153
5
Mar 30
دسترسی محدود شده است
14 - 1193
4
Mar 28
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Mar 27
دسترسی محدود شده است
0 - 460
5
Mar 24
دسترسی محدود شده است
275 - 89
4
Mar 24
دسترسی محدود شده است
240 - 782
5
Mar 24
دسترسی محدود شده است
0 - 873
5
Mar 23
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Mar 23
دسترسی محدود شده است
4 - 124
5
Mar 22
دسترسی محدود شده است
99 - 597
5
Mar 22
دسترسی محدود شده است
28 - 1373
5
Mar 16
دسترسی محدود شده است
821 - 2183
5
Mar 13
دسترسی محدود شده است
0 - 650
5
Mar 13
دسترسی محدود شده است
89 - 3192
5
Mar 10
دسترسی محدود شده است
150 - 1845
5
Mar 10
دسترسی محدود شده است
0 - 3920
5
Mar 9
دسترسی محدود شده است
0 - 1865
5
Mar 7
دسترسی محدود شده است
0 - 710
5
Mar 6
دسترسی محدود شده است
28 - 1080
5
Mar 6
دسترسی محدود شده است
4 - 461
5
Mar 6
دسترسی محدود شده است
16 - 300
5
Mar 6
دسترسی محدود شده است
20267 - 29527
5
Feb 24
دسترسی محدود شده است
0 - 423
5
Feb 24
دسترسی محدود شده است
4 - 316
5
Feb 21
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Feb 20
دسترسی محدود شده است
8 - 988
5
Feb 20
دسترسی محدود شده است
87 - 2576
5
Feb 16
دسترسی محدود شده است
55 - 1030
5
Feb 15
دسترسی محدود شده است
0 - 1650
5
Feb 14
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Feb 14
دسترسی محدود شده است
0 - 400
5
Feb 14
دسترسی محدود شده است
231 - 1189
5
Feb 10
دسترسی محدود شده است
718 - 24
5
Feb 9
دسترسی محدود شده است
19 - 43
5
Feb 6
دسترسی محدود شده است
0 - 350
5
Feb 1
دسترسی محدود شده است
80 - 2057
5
Feb 1
دسترسی محدود شده است
35 - 2131
5
Jan 31
دسترسی محدود شده است
8 - 747
5
Jan 26
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Jan 23
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Jan 16
دسترسی محدود شده است
0 - 703
5
Jan 16
دسترسی محدود شده است
159 - 1277
5
Jan 13
دسترسی محدود شده است
0 - 400
5
Jan 10
دسترسی محدود شده است
22 - 300
5
Jan 10
دسترسی محدود شده است
0 - 1620
5
Jan 10
دسترسی محدود شده است
4 - 468
5
Jan 9
دسترسی محدود شده است
4 - 305
5
Jan 9
دسترسی محدود شده است
0 - 850
5
Dec 30 '16
دسترسی محدود شده است
264 - 4479
5
Dec 21 '16
دسترسی محدود شده است
59 - 3
5
Dec 20 '16
دسترسی محدود شده است
8 - 2667
5
Dec 20 '16
دسترسی محدود شده است
24 - 2110
5
Dec 19 '16
دسترسی محدود شده است
4 - 825
5
Dec 12 '16
دسترسی محدود شده است
224 - 8874
5
Dec 12 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 250
5
Dec 6 '16
دسترسی محدود شده است
12 - 3022
5
Dec 5 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 250
5
Dec 2 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Dec 2 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 870
5
Dec 1 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 650
5
Nov 28 '16
دسترسی محدود شده است
32 - 2295
5
Nov 15 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 1600
5
Nov 6 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Nov 2 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Nov 2 '16
دسترسی محدود شده است
128 - 500
5
Oct 31 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 313
5
Oct 26 '16
دسترسی محدود شده است
32 - 1400
5
Oct 25 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Oct 18 '16
دسترسی محدود شده است
12 - 896
5
Oct 13 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 405
5
Oct 13 '16
دسترسی محدود شده است
436 - 3020
5
Oct 13 '16
دسترسی محدود شده است
32 - 353
4
Oct 12 '16
دسترسی محدود شده است
73 - 60
5
Oct 10 '16
دسترسی محدود شده است
8 - 300
5
Oct 6 '16
دسترسی محدود شده است
30 - 877
5
Oct 5 '16
دسترسی محدود شده است
12 - 765
5
Oct 4 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 350
5
Oct 3 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 274
5
Sep 30 '16
دسترسی محدود شده است
15 - 6978
5
Sep 23 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 4873
5
Sep 21 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 403
4
Sep 16 '16
دسترسی محدود شده است
94 - 1624
5
Sep 15 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 400
5
Sep 14 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Sep 8 '16
دسترسی محدود شده است
42 - 25
5
Sep 7 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Sep 7 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 150
5
Sep 1 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 460
5
Aug 29 '16
دسترسی محدود شده است
11 - 5043
5
Aug 25 '16
دسترسی محدود شده است
294 - 1744
5
Aug 25 '16
دسترسی محدود شده است
93 - 2975
5
Aug 23 '16
دسترسی محدود شده است
16 - 3393
5
Aug 19 '16
دسترسی محدود شده است
20 - 1659
5
Aug 8 '16
دسترسی محدود شده است
12 - 723
5
Aug 6 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 510
5
Aug 2 '16
دسترسی محدود شده است
92 - 2329
5
Aug 2 '16
دسترسی محدود شده است
83 - 1422
5
Jul 26 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 600
5
Jul 20 '16
دسترسی محدود شده است
40 - 2180
5
Jul 18 '16
دسترسی محدود شده است
93 - 509
5
Jul 18 '16
دسترسی محدود شده است
122 - 633
5
Jul 11 '16
دسترسی محدود شده است
472 - 4276
5
Jul 7 '16
دسترسی محدود شده است
58 - 4162
5
Jul 1 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 100
5
Jul 1 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 363
5
Jun 30 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 1450
5
Jun 21 '16
دسترسی محدود شده است
67 - 1361
5
Jun 19 '16
دسترسی محدود شده است
176 - 3421
5
Jun 14 '16
دسترسی محدود شده است
19 - 659
5
Jun 13 '16
دسترسی محدود شده است
371 - 2108
5
Jun 9 '16
دسترسی محدود شده است
1210 - 912
5
May 27 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 315
5
May 26 '16
دسترسی محدود شده است
1182 - 13329
5
May 19 '16
دسترسی محدود شده است
146 - 1041
5
May 17 '16
دسترسی محدود شده است
233 - 1322
5
May 17 '16
دسترسی محدود شده است
273 - 2931
5
May 12 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 350
5
May 3 '16
دسترسی محدود شده است
221 - 1012
5
Apr 28 '16
دسترسی محدود شده است
27 - 597
5
Apr 28 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 229
5
Apr 23 '16
دسترسی محدود شده است
4 - 950
5
Apr 11 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 820
5
Apr 10 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 455
5
Apr 7 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 350
5
Apr 5 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 1428
5
Apr 1 '16
دسترسی محدود شده است
64 - 509
5
Apr 1 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 535
5
Mar 29 '16
دسترسی محدود شده است
12 - 1055
5
Mar 21 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 350
5
Mar 21 '16
دسترسی محدود شده است
433 - 3974
5
Mar 18 '16
دسترسی محدود شده است
15 - 300
5
Mar 17 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 350
4
Mar 14 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 550
5
Mar 13 '16
دسترسی محدود شده است
8 - 305
5
Mar 11 '16
دسترسی محدود شده است
105 - 8737
5
Mar 11 '16
دسترسی محدود شده است
4 - 755
5
Mar 11 '16
دسترسی محدود شده است
32 - 1482
5
Mar 10 '16
دسترسی محدود شده است
449 - 2691
5
Mar 9 '16
دسترسی محدود شده است
210 - 1425
5
Mar 5 '16
دسترسی محدود شده است
4 - 17300
5
Mar 1 '16
دسترسی محدود شده است
40 - 962
5
Feb 29 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 6473
5
Feb 26 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 4986
5
Feb 23 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Feb 22 '16
دسترسی محدود شده است
28 - 450
5
Feb 18 '16
دسترسی محدود شده است
213 - 7812
5
Feb 18 '16
دسترسی محدود شده است
128 - 1385
5
Feb 17 '16
دسترسی محدود شده است
60 - 1885
5
Feb 17 '16
دسترسی محدود شده است
12 - 208
5
Feb 16 '16
دسترسی محدود شده است
16 - 2341
5
Feb 11 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 330
5
Jan 31 '16
دسترسی محدود شده است
160 - 679
5
Jan 26 '16
دسترسی محدود شده است
2582 - 3747
4
Jan 23 '16
دسترسی محدود شده است
219 - 783
4
Jan 22 '16
دسترسی محدود شده است
38 - 376
4
Jan 22 '16
دسترسی محدود شده است
86 - 1211
5
Jan 22 '16
دسترسی محدود شده است
308 - 3582
5
Jan 19 '16
دسترسی محدود شده است
8 - 2998
5
Jan 18 '16
دسترسی محدود شده است
561 - 2279
5
Jan 15 '16
دسترسی محدود شده است
8 - 2973
5
Jan 13 '16
دسترسی محدود شده است
34 - 1000
5
Jan 11 '16
دسترسی محدود شده است
4 - 300
5
Jan 5 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 350
5
Jan 5 '16
دسترسی محدود شده است
0 - 453
5
Dec 22 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 660
5
Dec 10 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 511
5
Dec 9 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 400
5
Dec 7 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 87
5
Dec 7 '15
دسترسی محدود شده است
425 - 1946
5
Dec 7 '15
دسترسی محدود شده است
27 - 1793
4
Dec 3 '15
دسترسی محدود شده است
273 - 7682
5
Dec 2 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 400
5
Dec 2 '15
دسترسی محدود شده است
61 - 412
5
Dec 2 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 250
5
Dec 1 '15
دسترسی محدود شده است
536 - 4990
5
Nov 30 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 1698
5
Nov 25 '15
دسترسی محدود شده است
277 - 2852
5
Nov 23 '15
دسترسی محدود شده است
4 - -50
5
Nov 23 '15
دسترسی محدود شده است
7 - 586
5
Nov 17 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Nov 13 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 350
5
Nov 13 '15
دسترسی محدود شده است
313 - 1209
5
Nov 8 '15
دسترسی محدود شده است
8 - 2609
5
Nov 6 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Oct 24 '15
دسترسی محدود شده است
24 - 1073
5
Oct 21 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Oct 15 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Oct 7 '15
دسترسی محدود شده است
531 - 12328
5
Oct 3 '15
دسترسی محدود شده است
322 - 2030
5
Sep 24 '15
دسترسی محدود شده است
4 - 436
5
Sep 21 '15
دسترسی محدود شده است
80 - 1981
5
Sep 21 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 200
5
Sep 16 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Sep 10 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 418
5
Sep 10 '15
دسترسی محدود شده است
4 - 238
2
Sep 9 '15
دسترسی محدود شده است
4 - 300
5
Sep 8 '15
دسترسی محدود شده است
69 - 1076
5
Sep 8 '15
دسترسی محدود شده است
32 - 554
5
Sep 8 '15
دسترسی محدود شده است
8 - 396
5
Sep 8 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 350
5
Sep 3 '15
دسترسی محدود شده است
42 - 614
5
Sep 3 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 50
5
Sep 1 '15
دسترسی محدود شده است
55 - 4573
5
Aug 27 '15
دسترسی محدود شده است
43 - 474
5
Aug 26 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 884
5
Aug 26 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 4918
5
Aug 21 '15
دسترسی محدود شده است
175 - 330
5
Aug 20 '15
دسترسی محدود شده است
12 - 765
5
Aug 16 '15
دسترسی محدود شده است
20 - 725
4
Aug 14 '15
دسترسی محدود شده است
1363 - 3279
5
Aug 12 '15
دسترسی محدود شده است
1939 - 2533
5
Aug 11 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 440
5
Aug 7 '15
دسترسی محدود شده است
12 - 3022
5
Aug 6 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 1098
5
Aug 5 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 540
4
Jul 24 '15
دسترسی محدود شده است
152 - 618
5
Jul 24 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 350
5
Jul 22 '15
دسترسی محدود شده است
12 - 788
5
Jul 20 '15
دسترسی محدود شده است
35 - 65
5
Jul 14 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 450
5
Jul 13 '15
دسترسی محدود شده است
4 - 158
5
Jul 13 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 450
5
Jul 13 '15
دسترسی محدود شده است
7 - 410
5
Jul 13 '15
دسترسی محدود شده است
10 - 683
5
Jul 8 '15
دسترسی محدود شده است
1774 - 8062
5
Jul 8 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 1350
5
Jul 6 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 865
5
Jul 1 '15
دسترسی محدود شده است
313 - 3428
2
Jun 27 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 470
5
Jun 27 '15
دسترسی محدود شده است
8 - 4813
5
Jun 25 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 850
5
Jun 9 '15
دسترسی محدود شده است
131 - 2824
5
May 19 '15
دسترسی محدود شده است
24 - 2710
5
Mar 24 '15
دسترسی محدود شده است
1853 - 3845
5
Mar 17 '15
دسترسی محدود شده است
2101 - 3875
4
Feb 2 '15
دسترسی محدود شده است
0 - 205
5
Jan 14 '15
دسترسی محدود شده است
47 - 1507
5
Dec 12 '14
دسترسی محدود شده است
103 - 1202
5
Dec 4 '14
دسترسی محدود شده است
0 - 3155
5
Dec 1 '14
دسترسی محدود شده است
0 - 300
5
Nov 28 '14
دسترسی محدود شده است
11 - 2371
4
Oct 31 '14
دسترسی محدود شده است
0 - 500
5
Oct 18 '14
دسترسی محدود شده است
5365 - 8375
5
Oct 8 '14
دسترسی محدود شده است
74 - 3980
4
Sep 15 '14
دسترسی محدود شده است
0 - 1850
5
Sep 4 '14
دسترسی محدود شده است
43 - 1889
5
Aug 13 '14
دسترسی محدود شده است
57 - 3634
5
Jul 10 '14
دسترسی محدود شده است
403 - 2093
5
Jun 19 '14
دسترسی محدود شده است
16 - 1005
5
Apr 24 '14
دسترسی محدود شده است
0 - 710
5
Apr 17 '14
دسترسی محدود شده است
12 - 8660
5
Feb 5 '14
دسترسی محدود شده است
1465 - 43820
5
Jan 22 '14
دسترسی محدود شده است
762 - 4824
5
Dec 1 '13
دسترسی محدود شده است
16 - 11981
5
Nov 25 '13
دسترسی محدود شده است
8 - 5124
5
Nov 13 '13
دسترسی محدود شده است
542 - 4637
5
Nov 11 '13
دسترسی محدود شده است
0 - -50
5
Nov 8 '13
دسترسی محدود شده است
0 - 550
4
Oct 28 '13
دسترسی محدود شده است
23 - 575
5
Sep 11 '13
دسترسی محدود شده است
0 - 1209
5
Aug 21 '13
دسترسی محدود شده است
6 - 392
5
Jul 14 '13
دسترسی محدود شده است
35 - 65
4
May 8 '13
دسترسی محدود شده است
0 - 310
4
Apr 12 '13
دسترسی محدود شده است
52 - 5951
5
Apr 10 '13
دسترسی محدود شده است
128 - 1722
2
Apr 7 '13
دسترسی محدود شده است
476 - 10110
4
Apr 6 '13
دسترسی محدود شده است
24 - 549
5
Nov 6 '12
دسترسی محدود شده است
4 - 557
5
Aug 9 '12
دسترسی محدود شده است
672 - 7213
5
Jun 7 '12
دسترسی محدود شده است
1466 - 3822
4
May 28 '12
دسترسی محدود شده است
305 - 3360
5
Sep 29 '11
دسترسی محدود شده است
5179 - 49182
5
Aug 29 '11
دسترسی محدود شده است
0 - 1005
3
Aug 2 '11
دسترسی محدود شده است
0 - 973
5
Jul 9 '11
دسترسی محدود شده است
208 - 1292
3
Jul 22 '10
دسترسی محدود شده است
380 - 2014
5
May 27 '10
دسترسی محدود شده است
0 - 945
5
Apr 20 '10
دسترسی محدود شده است
8 - 10343
5
Dec 3 '09
دسترسی محدود شده است
32 - 2298
5
Oct 22 '09
دسترسی محدود شده است
0 - 2874
5
Oct 20 '09
دسترسی محدود شده است
16 - 939
5
Jun 19 '09
دسترسی محدود شده است
0 - 6513
4
Nov 29 '08
دسترسی محدود شده است
87 - 2576
5
Oct 23 '08
دسترسی محدود شده است
484 - 45
2
Sep 26 '08
دسترسی محدود شده است
0 - 4450
4
Feb 15 '08
دسترسی محدود شده است
336 - 12488
5
Feb 13 '08
دسترسی محدود شده است
846 - 2481
5
Feb 7 '08
دسترسی محدود شده است
373 - 4632
5
Jan 12 '08
دسترسی محدود شده است
579 - 5515
5
Nov 30 '07
دسترسی محدود شده است
0 - 1610
5
Nov 2 '07
دسترسی محدود شده است
0 - 1698
1
Aug 4 '07
دسترسی محدود شده است
0 - 129
1
Mar 19 '07
دسترسی محدود شده است
36 - 227
5
Dec 9 '06
دسترسی محدود شده است
0 - 53
5
Nov 9 '06
دسترسی محدود شده است
162 - 26731
5
Aug 3 '06
دسترسی محدود شده است
0 - 60
2
Mar 9 '05
دسترسی محدود شده است
56 - 581
3
Jan 11 '05
دسترسی محدود شده است
1228 - 5617
3
Sep 20 '03
دسترسی محدود شده است
0 - 2666
5

نام اعضا ProZ.com به رنگ آبی نمایش داده شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ارسال کنندگان ماوس را روی نام آنها ببرید.

اعلامیه سلب مسئولیت: ProZ.com دقت و صحت هیچ یک از مطالب درج شده را تایید یا تضمین نمی کند. کارکنان ProZ.com حق حذف یا ویرایش هر یک از مطالب درج شده در اینجا را برای خود محفوظ می دارند (اما هیچ تعهدی از این بابت نمی دهند). کارکنان ProZ.com متن مندرجات را پیش از انتشار بررسی نمی کنند؛ هیچ ناظم موظفی وجود ندارد، لذا خوانندگان با ریسک خود از این امکانات استفاده می کنند.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Contact support

Your current localization setting

فارسی

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • جستجوی عبارت
  • کارها
  • مجامع بحث و گفتگو
  • Multiple search